Regulamin zakupów

I. Definicje.

1.    Sklep internetowy AIC, działający pod adresem www.e-cateringwarszawa.pl jest własnością „Art’Impression Catering” Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie przy ulicy Karczunkowskiej 170, 02-871 Warszawa, wpisanej do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217000, Nip 951-212-18-98, Regon 01582495, kapitał zakładowy 290 000 PLN.

2.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

1)    Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)

2)    Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827)

3)    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

4)    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000)

5)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

3.    Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

1)    Sprzedawca – „Art’Impression Catering” Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie przy ulicy Karczunkowskiej 170, 02-871 Warszawa, wpisanej do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217000, Nip 951-212-18-98, Regon 01582495, kapitał zakładowy 290 000 PLN, właściciel sklepu internetowego AIC, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Produktu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

2)    AIC – Sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym sklep.aic.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.

3)    Zamawiający – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Produktów w AIC.

4)    Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w AIC niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)    Zapytanie – wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza wygenerowanego ze strony sklepu internetowego AIC, zawierającego propozycję zakupu Produktów przez Zamawiającego oraz formę płatności i godzinę dostawy Produktów.

6)    Odpowiedź na Zapytanie – potwierdzenie przez Sprzedającego możliwości dokonania sprzedaży Produktów, formy płatności i godziny dostawy Produktów zawarty w Zapytaniu lub przedstawienie propozycji zmian do oferty przedstawionej przez Zamawiającego w Zapytaniu.

7)    Zamówienie – zaakceptowany przez strony wybór Produktów, formy płatności i godziny dostawy Produktów zawarty w Zapytaniu i zmieniony w Odpowiedzi na Zapytanie.

8)    Produkt – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w AIC lub usługi oferowane przez Sprzedawcę w AIC do świadczenia na rzecz Zamawiającego, szczegółowo określony w Zamówieniu .

9)    Cena – oznacza cenę Produktu brutto, umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Produktu. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

10)    Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Produktu oraz Kosztów dostawy.

11)    Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez AIC zamówionych Produktów na adres wskazany przez Zamawiającego.

12)    Koszty dostawy – opłaty za dostawę Produktu do Zamawiającego.

13)    Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

14)    Umowa - umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

15)    Strony - Zamawiający i Sprzedawca.


II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.    Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Produktów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.    Zawartość stron AIC stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

3.    Korzystanie z AIC może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z AIC Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.

4.    W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktualny adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

5.    Przed rozpoczęciem korzystania z AIC, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Składając Zapytanie Zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

6.    Zamawiający, będący osobą fizyczną, składając Zapytanie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7.    Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zapytania Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do wykonania Zamówienia wymaganych w Formularzu Zamówienia. Zamawiający udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w Formularzu Zamówienia akceptując treść udostępnionej wraz z Formularzem Zamówienia klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.    Zdjęcia zamieszczane na stronach AIC służą prezentacji Produktów. Zdjęcia, nazwy handlowe,  opisy lub znaki towarowe umieszczane pod poszczególnymi Produktami należą wyłącznie do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

9.    Sprzedawca realizuje Zamówienia na obszarze dostaw określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu Obszar Dostawy.


III. Zawarcie umowy sprzedaży

1.    Zamawiający składa ofertę zakupu Produktów w postaci Zapytania korzystając z formularza wygenerowanego ze strony sklepu internetowego AIC, zawierającego propozycję zakupu Produktów przez Zamawiającego oraz formę płatności i godzinę dostawy Produktów a także inne wymagane informacje konieczne do dokonania sprzedaży Produktów.

2.    Sprzedawca odpowiada w Odpowiedzi na Zapytanie czy przyjmuje ofertę Zamawiającego dotyczącą zakupu Produktów przedstawionych w Zapytaniu lub przedstawia modyfikacje do oferty i przesyła Odpowiedź na Zapytanie do akceptacji Zamawiającego. Odpowiedź na Zapytanie przesyłana jest na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu. Sprzedawca odpowiada na Zapytanie w terminie 2 godzin od złożenia Zapytania w przypadku złożenia Zapytania w dzień roboczy w godzinach 9-15. W przypadku złożenia zamówienia w godzinach 15-9 Sprzedawca odpowiada na zapytanie w następny dzień roboczy do godziny 11.

3.    Sprzedawca nie akceptuje Zapytań, jeżeli kwota zamówionych Produktów wynosi poniżej 50 (pięćdziesiąt) złotych.

4.    Niezwłoczna akceptacja oferty Sprzedającego zawartej w Odpowiedzi na Zapytanie przez Zamawiającego przesyłana jest na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany przez Sprzedającego w Odpowiedzi na Zapytanie. Z chwilą otrzymania akceptacji  Odpowiedzi na Zapytanie zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której w przypadku gdy Zamawiający jest konsumentem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.    Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że nie może spełnić świadczenia ponieważ Produkt nie jest dostępny. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.

6.    Wszystkie Ceny Produktów podawane na stronach AIC wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7.    Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla obu Stron.

8.    Podana w Zamówieniu cena oraz koszty dostawy stanowi całkowitą kwotę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić. W przypadku zamówienia powyżej 400 zł dostawa Produktów odbywa się bezpłatnie. W przypadku zamówień o niższej wartości koszt dostawy wynosi 50 zł.

9.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Zamawiającego z AIC są:

a.    Telefon – 22 894 42 84

b.    E-mail – sklep@e-cateringwarszawa.pl

c.    Fax – 22 736 27 12

d.    Adres korespondencyjny – ul. Karczunkowska 170,02-871 Warszawa

10.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 8 powyżej, AIC poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.  

11.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Produktów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów. Zamawiającego obowiązuje ta wersja regulaminu, która istniała w chwili złożenia przez niego Zamówienia.


IV. Płatności

1.    Zamawiający dokonuje Płatności za Zamówienie przy odbiorze Produktów.

2.  Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności kartą płatniczą lub gotówką bezpośrednio u dostarczającego pracownika Sprzedawcy.


V. Realizacja i dostawa Produktów.

 1.   Zamawiający może składać Zapytania 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

2.   Sprzedawca dostarcza Produkty wyłącznie w obszarze swojej działalności wskazanym w załączniku nr 1 do Regulaminu Obszar Dostawy.

3.  W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę tej osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Produktów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

4.    Sprzedawca realizuje dostawę Produktu wyłącznie swoimi środkami transportu.

5.   Po wydaniu Produktu Zamawiający powinien, doręczającemu pracownikowi Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Produktu.

6.   Sprzedawca dostarcza Produkt Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

7.  W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy oraz w przypadku Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa, również kosztami tych Produktów.


VI. Prawo odstąpienia

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia  24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca  wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3.    Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w części III ust. 9 pkt d niniejszego Regulaminu.

5.    Konsument zwróci Sprzedawcy Produkty niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

6.    Zwrotu Produktów należy dokonywać na adres Sprzedawcy wskazany w cześci III ust. 9 pkt d niniejszego Regulaminu.

7.    Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktów Konsumentowi przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania.

8.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

9.    Konsument ponosi koszty zwrotu Produktów Sprzedawcy.

10.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów.

11.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami.


VII. Reklamacje

1.    AIC ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Produkty bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Produktów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.    Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane na adres Sprzedawcy wskazany w części III ust. 9 pkt d niniejszego Regulaminu.

3.    Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury).

4.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

5.    Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Produktów lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

6.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.

7.    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktów, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktów.

8.    Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.    Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.    Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.    Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12.    Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego..

13.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

14.    Zamawiający realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Produkt Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego Regulaminu.

15.    Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.


VIII. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych jest ART`IMPRESSION CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Karczunkowska 170, 02-871 Warszawa, KRS 0000217000, NIP 9512121898, REGON 0158224995, wysokość kapitału zakładowego: 290.000 zł, adres poczty elektronicznej: ado@ai-cateringwarszawa.pl, numer telefonu: 22 736 27 11

2.    Dane przetwarzane są w celu:

a.    zawarcie i realizacja Umowy,

b.    uzasadniony interes Administratora, tj. możliwość dochodzenia roszczeń, obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej itp.

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda,

- niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy, do zawarcia której dochodzi przez  dokonanie Zamówienia (w szczególności w celu sprzedaży i dostawy towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień oraz realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

- wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów;

- niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego intersu administratora np. możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora

4.    Dostęp do danych Zamawiającego mają: pracownicy pracownicy/współpracownicy Administratora  odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie oraz podmioty zapewniające obsługę płatności i przesyłki zamówienia.

5.    Dane osobowe Zamawiających będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży Produktu,

6.    Zamawiającemu przysługuje prawo:

- kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,  

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora

przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.    Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.    Administrator danych osobowych chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

9.    W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Zamawiający mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: ado@ai-cateringwarszwa.pl.


IX. Postanowienia końcowe

1.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, iż:

a.     nie świadczy usług posprzedażnych;

b.    nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

c.    Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    AIC zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

5.    Powierzone Art’Impression Catering Sp. z o.o. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w celu realizacji umowy sprzedaży oraz w przypadku zgody, przesyłania informacji marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Art’Impression Catering Sp. z o.o.

6.    Prezentowane na stronie sklepu internetowego AIC materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.    Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

8.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie sklep.aic.pl.

9.    Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy.Załącznik nr 1 Obszar Dostawy

Obszar działania Sklepu Internetowego AIC obejmuje teren: m.st. Warszawy, gminy Piaseczno, gminy Lesznowola, gminy Konstancin-Jeziorna, gminy Raszyn.Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu......................, dnia ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... ……………………………………………………………………....zawartej dnia ......................................................., której przedmiotem była sprzedaż następujących produktów:………………………..………………………………………